Informacija

Dokumentai ir formos

Veiklos planai:

2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 metų veiklos programa 2021 METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021-2024-ųjų metų strateginis veiklos planas SVP_2021.2024
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 metų veiklos planas VeiklosPlanas2019
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 metų veiklos planas VeiklosPlanas2018
2017-2018 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 metų veiklos planas pdf-test1
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas pdf-test1
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas) pdf-test1
2016-2017 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2016-2017 m.m metodinės tarybos veiklos planas

Metinės užduotys:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2020 m.) 2020.uzduotys.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2019 m.) uzduotys.2019.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2018 m.) direktores_metines_uzduotys2018
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2017 m.)  2017_metu_uzduotys

Veiklos ataskaitos:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 metų veiklos ataskaita JTK 2020 Ataskaita_ver.2
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 metų vadovo veiklos ataskaita ir einamųjų metų užduotys Pilikauskiene2020
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 metų veiklos ataskaita Ataskaita už2019 m.
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 metų vadovo veiklos ataskaita VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2020
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 metų veiklos ataskaita VeiklosAtaskaita2018
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2018_vadovo_ataskaita_fin
Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 metų veiklos ataskaita Ataskaita 2017M_P
Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita

Atestacijos programa:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2019 metų atestacijos programa Atestacijos_programa2018

Nuostatai, tvarkos, taisyklės:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai J.T.Kelpsos. kons.nuost2019
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbo tvarkos taisyklės DarboTvarkosTaisykles2018
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės V-107.1.1.BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS_2019
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos privatumo politikos taisyklės V-120.PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-socpagalbos-aprasas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2018-MOKYMOSI-PAGALBOS-TVARKA
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2018-pazagos-stebejimo-tvarka
Egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019
Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1, 2 priedai protokolai_2018
Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas 2018priemtvarkisak04-23
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka DUBLIKATAI 2017
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka 2014 mokomojo dalyko keitimo tvarka
Minimalios apskaitos politikos nuostatos AR
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas vertinimo_tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Patyciu prevencijos tvarkos aprasas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas AR
Krizių valdymo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje tvarkos aprašas Krizių valdymas konservatorijoje
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas kvalif.tob.apr

Gabių vaikų muzikai paieškos veiksmų planai:

Gabių vaikų paieškos veiksmų planas 2019-2020 m. m. 19.20.gabus.vaikai
Gabių vaikų muzikai paieškos veiksmų planas 2018-2019 m. m. 18.19.gabus.vaikai
Gabių vaikų atpažinimo ir paieškos veiksmų planas 2017-2018 m. m. 17.18.gabus.vaikai