Ugdymas

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2020/2021 mokslo metais:

Konservatorija – moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save meno pasaulyje, siekiant užsibrėžtų tikslų.

   
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS
   

Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė
Ugdymo proceso
Pradžia Pabaiga
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis (dienomis)
I 09-01 06-23 37 (185)
II 09-01 06-23 37 (185)
III 09-01 06-23 37 (185)
IV 09-01 05-24 33 (163)

 

Ugdymo procesas konservatorijoje skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmę nustato konservatorijos direktorius, suderinęs su konservatorijos taryba.

Pusmetis
I, II, III klasei IV klasei
1-asis 2020-09-01 – 2021-01-23 2020-09-01 – 2021-01-23
2-asis 2021-01-25 – 2021-06-23 2021-01-23 – 2021-05-24

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020 – 10 – 26 2020 – 10 – 30
Žiemos (Kalėdų) 2020 – 12 – 23 2021 – 01 – 05
Žiemos 2021 – 02 – 15 2021 – 02 – 19
Pavasario (Velykų) 2021 – 04 – 06 2021 – 04 – 09
Vasaros: I, II, III kl. 2021 – 06 – 24 2021 – 08 – 31

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.