Ugdymas

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2018/2019 mokslo metais:

Konservatorija – moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save meno pasaulyje, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė
Ugdymo proceso
Pradžia Pabaiga
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis (dienomis)
I 09-01 06-21 37 (185)
II 09-01 06-21 37 (185)
III 09-01 06-21 37 (185)
IV 09-01 05-24 33 (165)

Konservatorija dirba penkias dienas per savaitę, individualaus muzikinio ugdymo pamokos, suderinus su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais) ir pritarus mokyklos tarybai, gali būti organizuojamos šeštadieniais.

Pamokos pradedamos aštuntą valandą.

Mokslo metai konservatorijos tarybos sprendimu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais. Pusmečių datas tvirtina konservatorijos direktorius.

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018 – 10 – 29 2018 – 11 – 02
Žiemos (Kalėdų) 2018 – 12 – 27 2019 – 01 – 02
Žiemos 2019 – 02 – 18 2019 – 02 – 22
Pavasario (Velykų) 2019 – 04 – 23 2019 – 04 – 26
Vasaros: I, II, III kl. 2019 – 06 – 25 2019 – 08 – 31

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-29 dieną.